ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

blood extravasation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خونریزی شدید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ