ترجمه مقاله

blandishment

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گم شدن، نوازش، ریشخند، چاپلوس
ترجمه مقاله