ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

blanch

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بلانچ، رنگ پریده کردن، سفیدکردن، سفیدپوست کردن، رنگ چیزی را بردن، سفید شدن، رنگ پریده یا سفید شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ