ترجمه مقاله

black tea

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چای سیاه
ترجمه مقاله