ترجمه مقاله

bitter almond oil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روغن بادام تلخ
ترجمه مقاله