ترجمه مقاله

biter

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیشکر، نیش زن یا گازگیر
ترجمه مقاله