ترجمه مقاله

bijugate leaf

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برگ سبز
ترجمه مقاله