ترجمه مقاله

better

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بهتر، شرط بندی کننده، کسی که شرط می بندد، بهتر کردن، بهتر شدن، بهبودی یافتن، بطور بهتر، بیشتر، برتر، خوبتر، نیکوتر، چیز بهتر، افضل
ترجمه مقاله