ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

betroths

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جریمه می شود، نامزد کردن، مراسم نامزدی بعمل اوردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ