ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

betroth

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تسخیر کرد، نامزد کردن، مراسم نامزدی بعمل اوردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ