ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

berry

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توت، حبه، دانه، سته، حب، تخم ماهی، میوه توتی، کوبیدن، دانهای شدن، توت جمع کردن، توت دادن، بشکل توت شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ