ترجمه مقاله

bench warmer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیمکت گرم
ترجمه مقاله