ترجمه مقاله

beater

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تیرانداز، کتک زننده
ترجمه مقاله