ترجمه مقاله

battalion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گردان
ترجمه مقاله