ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

baddest

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بدترین، بد، خراب، مضر، زشت، نامساعد، فاسد، شوم، بد اخلاق، شریر، بدکار، لاوصول، بی اعتبار، نا صحیح، زیان اور، بد خو، سرهم بند، مهمل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ