ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

bad

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بد، خراب، مضر، زشت، نامساعد، فاسد، شوم، بد اخلاق، شریر، بدکار، لاوصول، بی اعتبار، نا صحیح، زیان اور، بد خو، سرهم بند، مهمل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ