ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

backlogging

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عقب ماندگی، جمع شدن، انبار شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ