ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

backlogged

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عقب افتاده، جمع شدن، انبار شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ