ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

backlog

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جمع شدن، پس افت، کار نا تمام یا انباشته، انبار شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ