ترجمه مقاله

auxiliary

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کمکی، امدادی، معین، کمک دهنده، عوضی
ترجمه مقاله