ترجمه مقاله

auxiliary verb

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فعل کمکی، فعل معین
ترجمه مقاله