ترجمه مقاله

auxiliary pump

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پمپ کمکی
ترجمه مقاله