ترجمه مقاله

auxiliary airfield

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرودگاهی کمکی
ترجمه مقاله