ترجمه مقاله

atomizer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دستگاه اسپری
ترجمه مقاله