ترجمه مقاله

atomized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذوب شده، مرکب از اتم یا ذرات ریز کردن
ترجمه مقاله