ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

atomistic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اتومیسم، مربوط به اتم، مربوط به جزء لایتجزی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ