ترجمه مقاله

atomic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اتمی، هستهای، تجزیه ناپذیر، ذره ای، ریز، مربوط به جوهر فرد
ترجمه مقاله