ترجمه مقاله

atomic warhead

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلاهک اتمی
ترجمه مقاله