ترجمه مقاله

atomic spectrum

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طیف اتمی
ترجمه مقاله