ترجمه مقاله

atomic power

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قدرت اتمی
ترجمه مقاله