ترجمه مقاله

atomic bomb

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بمب اتمی، بمب هستهای
ترجمه مقاله