ترجمه مقاله

astringent drug

دیکشنری انگلیسی به فارسی

داروی رضایت بخش
ترجمه مقاله