ترجمه مقاله

armband

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بازو
ترجمه مقاله