ترجمه مقاله

Ardisia crenata

دیکشنری انگلیسی به فارسی

Ardisia crenata
ترجمه مقاله