ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

appoints

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تعیین می کند، منصوب کردن، گماشتن، معین کردن، تعیین کردن، برقرار کردن، واداشتن، مقرر داشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ