ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

appoint

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انتصاب کنید، منصوب کردن، گماشتن، معین کردن، تعیین کردن، برقرار کردن، واداشتن، مقرر داشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ