ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

apologise

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عذر خواهی کردن، پوزش خواستن، معذرت خواستن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ