ترجمه مقاله

anti suffrage

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حق رأی دادن
ترجمه مقاله