ترجمه مقاله

anodized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آنودایز شده، بصورت قطب مثبت در اوردن
ترجمه مقاله