ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

anodized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آنودایز شده، بصورت قطب مثبت در اوردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما