ترجمه مقاله

anodize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

anodize، بصورت قطب مثبت در اوردن
ترجمه مقاله