ترجمه مقاله

anodise

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آنودایز
ترجمه مقاله