ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

anodes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آند ها، قطب مثبت، الکترود مثبت یا اند، انود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ