ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

anodes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آند ها، قطب مثبت، الکترود مثبت یا اند، انود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما