anodes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آند ها، قطب مثبت، الکترود مثبت یا اند، انود
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما