ترجمه مقاله

anglophily

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انگلیسی
ترجمه مقاله