ترجمه مقاله

anglophilism

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انگلیفلیسم
ترجمه مقاله