ترجمه مقاله

anglophile

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انگلیسی، انگلیسی دوست، طرفدار انگلیسها
ترجمه مقاله