ترجمه مقاله

anglophil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انگلیسی
ترجمه مقاله