ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

anglicize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

anglicize، انگلیسی ماب شدن، انگلیسی ماب کردن، بطرز انگلیسی تلفظ کردن، باداب و رسوم انگلیسی درامدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ